વિધાર્થીઓ ને સ્કૂલ, બોર્ડ અને JEE , AIEEE, PMT માં સફળતા મેળવવા માં ખુબજ ઉપયોગી અને હાથવગું માધ્યમ.

fastmcq એ ઓનલાઈન(Web અને Android) પ્લેટફોર્મ છે ગુજરાત બોર્ડ ના ધોરણ 10 અને 11,12 (Science) ના વિધાર્થીઓ ને MCQ ની તૈયારી માટે ખુબજ ઉપયોગી

English Medium Student Click Here

Fast MCQ - Android Application


Fast MCQ

  • પ્રેક્ટીસ 24X7 anytime, anywhere.
  • unlimited પ્રેક્ટીસ ટેસ્ટ.
  • chapter wise ટેસ્ટ લેવાની સુવિધા.
  • સમય મર્યાદા સાથે ટેસ્ટ.
  • topic wise પરિણામ.
  • ધોરણ 10 અને 11,12 (Science) ના ૩૦૦૦૦+ MCQ.
  • Android application સાથે.

Videos


It is for your personal interest and should not be used for any actual testing purposes. Care has been taken to ensure that the questions and answers are correct and fully edited, but small errors of layout, display and typography may still appear in different browsers and on different systems as development continues.

Login
Register Forgot Password?

Sponsors